TENISOVÝ KLUB SK BRNO-BOSONOHY

642 00  BRNO, HOŠTICKÁ ULICE 2a ; tel.+420 722 945 041; email:info@tkbrnobosonohy.cz

 

 

V souladu se Stanovami Tenisového klubu Brno – Bosonohy vydává výbor Tenisového klubu Hrací řád pro tenisový areál s platností od 15. května 2009.

Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník tenisového areálu, je povinen se seznámit s hracím řádem Tenisového klubu Brno – Bosonohy ( dále jen TK ) a respektovat jím vymezená pravidla.

HRACÍ ŘÁD TK Brno – Bosonohy

1) Hrací období letní sezony určí výbor TK.

2) Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu, člen výboru TK nebo trenér TK ( dále jen odpovědná osoba ). Účastníci školiček, kteří nejsou členy tenisového oddílu, mají přístup do areálu jen se souhlasem odpovědné osoby.

3) Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají nejpozději k 30.4. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny oddílové příspěvky. Členové, kteří mají zaplacen pouze členský příspěvek mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce.

4) Členové dodržují hrací plán. Hrací plán na následující týden je vyvěšen v prostoru šaten vždy v neděli předcházejícího týdne v 18 hodin.

Přednostní právo k zápisu a rezervaci dvorce mají členové – závodní hráči, reprezentující TK v mistrovských utkáních se zaplaceným členským a hracím příspěvkem a mládež v tenisové přípravce. Následují členové TK se zaplaceným členským a hracím příspěvkem a dále členové se zaplaceným členským příspěvkem.

Hosté mohou rezervovat neobsazený dvorec pro dopolední hraní do 15.hod. bez omezení,pro hraní po 15.hod. si mohou rezervovat dvorec v příslušný den po 12.hod.

Dvorec je možno rezervovat osobně zápisem do hracího plánu, popř. telefonicky za předpokladu souhlasu odpovědné osoby.
Jakoukoliv změnu nebo úpravu zásad tohoto hracího plánu povoluje pouze výbor tenisového oddílu.


5) Pro tréninkovou činnost trenérů TK budou využity dvorce č. 3 a 4.

Doba tréninku končí v 18 hodin. Se souhlasem výboru TK nebo při neobsazení dvorců lze dobu tréninku prodloužit o další hrací jednotky.

Do 16-ti hodin lze k tréninku využít i dvorec č. 1 a 2 a je možno trénovat i nezávodní hráče a hosty.

6) Mistrovská utkání a turnaje organizované TK mají přednost před jakýmkoliv jiným využitím dvorců.

7) Pro dvouhru i čtyřhru členů TK je určen časový limit na dvorci do 120 minut a to včetně závěrečné úpravy dvorce před jeho opuštěním.

Pro hosty je po 16. hodině časový limit na dvorci do 60 minut a to včetně závěrečné úpravy dvorce. Po této době mají hráči povinnost si vyžádat souhlas odpovědné osoby s pokračováním ve hře.

8) Nenastoupí- li hráči, kteří mají rezervaci ke hře, je dvorec po uplynutí 15 minut považován za volný pro další zájemce.


9) Hosté si mohou pronajmout dvorec (je-li volný) za úhradu 100,-Kč za každou započatou hodinu.Host, pozvaný členem TK se zaplaceným hracím příspěvkem, uhradí za pronájem dvorce poplatek ve výši 50% běžné ceny.

Za pronájem dvorců odpovídá správce či jiná odpovědná osoba, která vybere stanovený poplatek.

10) V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

11) Přivede-li si dospělý do areálu dítě mladší 14-ti let, ručí za jeho bezpečnost.

Členové oddílu mohou zdarma učit tenisu své děti mladší 15-ti let, které samy nejsou členy oddílu, jen tehdy, když je dvorec volný. Přijdou-li jiní zájemci o hru, musí dvorec ihned opustit.

12) O způsobilosti dvorců ke hře rozhoduje odpovědná osoba. Po skončení hry platí povinnost dvorec nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou nebo kartáčem.

13) Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení nebo v jeho současných módních variacích. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě odpovědnou osobou ze dvorce vykázán.

14) Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Odpovědná osoba je oprávněna při nedodržování citace tohoto bodu hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

15) V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy spole-čenského chování. Na dvorcích platí navíc zákaz kouření a vodění zvířat (např. psů).

16) Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách a parkování aut před areálem.

17) Odpovědná osoba areálu má právo při přestupcích proti tomuto hracímu řádu vykázat člena (hosta) z areálu a nedovolit mu přístup do doby, než jeho přestupek projedná výbor TK. Případné spory členů (hostů) s odpovědnou osobou, rozhoduje výhradně výbor TK. Do té doby je člen (host) povinen odpovědnou osobu uposlechnout.

18) Všichni uživatelé dvorců jsou povinni dodržovat tento hrací řád. Jeho nedodržování bude výbor trestat sankcemi, počínaje napomenutím a konče i možným vyloučením z TK.


19) Hrací řád platí do odvolání a jakákoliv jeho úprava, změna nebo výjimka je povolována pouze výborem TK.

V Bosonohách 30.4.2009 .

Výbor TK Brno – Bosonohy

Předseda Čestmír Kříž